කොන්දේසි

     
දැන්වීම්කරුවන්ගේ / විකුණුම්කරුවන් / නියෝජිතයන් / පරිශීලකයින්ට නොමිලේ ලබාදෙන සේවාවන් සහ සියලුම වර්ගීකරන දැන්වීම් සඳහා  ලබාදෙන සේවාවකි. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමට පෙර මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි කියවන්න.
       
ඊ-තැපැල් ලිපිනයන්, දුරකථන අංක, පෙළ, පින්තූර, ග්රැෆික්ස් වෙබ් අඩවියේ ඇතුළත් කිරීම සඳහා උඩුගත කරන ලද ග්රැෆික් දැන්වීම් ප්රචාරකයෙකු / ප්රචාරක පෝස්ටර් / නියෝජිතයන් හා භාවිතා කරන්නන් වගකිව යුතු අතර, ශ්රී ලංකාවේ සියලු අදාළ නීති වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය. ඕනෑම අයුක්තිසහගත බවක් හෝ අන්තර්ගතයේ නොගැලපීම් පිළිබඳ වගකීම දරන්න. පරිපාලකවරයාට
ඔබටගේ දැන්වීමේ වෙබ් අඩවියේ පළ කළ අන්තර්ගතය වෙනස් කිරීමට හෝ මකා දැමිය හැකිය.
      
ප්රකාශකයා සහ පරිශීලකයා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අන්තර්ගතය ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක අයිතිවාසිකම්, බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් හෝ වෙනත් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය නොක adbook.lk භාවිතා කිරීමට එකඟ වේ.
       adbook.lk වෙබ් අඩවියේ හෝ ඇඩ්වාන්ස් මෘදුකාංග විසඳීමේ අයිතිකරු හෝ නියෝජිතයන් හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියකට සම්බන්ධ වන වෙනත් තුන්වන පාර්ශවයක් කිසිදු අලාභයක්, පුද්ගලයෙකුගේ තුවාල, රෝගාබාධ, මරණය, හිමිකම්, වගකීම් හෝ වියදම් සඳහා වගකියනු නොලැබේ. අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීම සම්බන්ධව හෝ ඊට අදාළව.
      
මෙම කොන්දේසි වෙනස් කිරීමට adbook.lk අයිතිවාසිකරඳවා තබා ගනී. එවන් වෙනස් කිරීම් දැන්වීම් දැන්වීම් වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීම වහාම ක්රියාත්මක වේ. එවැනි වෙනස්කම් සමාලෝචනය සඳහා ඔබ වගකිව යුතුය. ඔබගේ අඛණ්ඩ ප්රවේශය හෝ දැන්වීම් වෙබ් අඩවියේ භාවිතා කිරීම ඔබ විසින් වෙනස් කරන ලද කොන්දේසි පිළිගැනීම සේ සලකනු ලැබේ.
ඇතුළුවන්න
මුර පදය අමතකද? Remind