අළුත් දැන්වීම්

2020.08.22
Land for sale minuwangoda
 • Land for sale minuwangoda
 • ඉඩමේ ස්වභාවය
  හිස් ඉඩම
  ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  20.2 පර්චස්
 • 80,000.00 RS
2020.08.18
2020.08.12
2020.07.31
2020.07.28
2020.07.01
land and house for sale
 • land and house for sale
 • දිස්ත්‍රික්කය
  කොළඹ
  නගරය
  හෝකන්දර
  මිල
  ගිවිසාගත හැක..
2020.06.25
ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට
 • ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට
 • ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  20 පර්චස්
  දිස්ත්‍රික්කය
  කොළඹ
  නගරය
  හෝකන්දර
  මිල
  ගිවිසාගත හැක..
 • 12,000,000.00 RS
2020.06.24
2020.06.13
2020.06.07
2020.06.05
land and house sale at nittabuwa
 • land and house sale at nittabuwa
 • ඉඩමේ ස්වභාවය
  නේවාසික ඉඩම
  ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  62 පර්චස්
  නගරය
  නිට්ටඹුව
 • 9,000,000.00 RS
land for sale at anuradapura ,saliyapura
2020.05.31
Mixed Crop Land for sale
 • Mixed Crop Land for sale
 • ඉඩමේ ස්වභාවය
  මිශ්‍රබෝග වගා කල ඉඩම
  ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  7 අක්කර
  නගරය
  කෑගල්ල
 • 85,000,000.00 RS
2020.01.17
Land for sale in Aturugriya town near 190 main rd
 • Page of 12
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ඇතුළුවන්න
මුර පදය අමතකද? Remind