අළුත් දැන්වීම්

4 Days Ago
Mixed Crop Land for sale
 • Mixed Crop Land for sale
 • ඉඩමේ ස්වභාවය
  මිශ්‍රබෝග වගා කල ඉඩම
  ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  7 අක්කර
  නගරය
  කෑගල්ල
 • 85,000,000.00 RS
2020.01.17
Land for sale in Aturugriya town near 190 main rd
2019.11.13
Kalaniya gonawela demahal niwasa wikeneemata atha
 • Kalaniya gonawela demahal niwasa wikeneemata atha
 • ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  24 පර්චස්
  දිස්ත්‍රික්කය
  ගම්පහ
  නගරය
  කැලණිය
  මිල
  ගිවිසාගත හැක..
2019.11.11
Land for sale in Katugasthota
 • Land for sale in Katugasthota
 • ඉඩමේ ස්වභාවය
  නේවාසික ඉඩම
  ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  10 පර්චස්
  නගරය
  කටුගස්තොට
 • 500,000.00 RS
2019.11.09
Best residential land in Kandy-Doluwa 20perches
2019.10.29
2019.10.24
giriulla nalla land for sale
 • giriulla nalla land for sale
 • ඉඩමේ ස්වභාවය
  නේවාසික ඉඩම
  ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  32 පර්චස්
  නගරය
  මීරිගම
 • 3,200,000.00 RS
2019.10.08
House for sale
 • House for sale
 • ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  6 පර්චස්
  දිස්ත්‍රික්කය
  ගාල්ල
  නගරය
  ගාල්ල
  මිල
  ගිවිසාගත හැක..
 • 9,000,000.00 RS
2019.10.04
Sale-3 storied luxe old house
 • Sale-3 storied luxe old house
 • ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  23 පර්චස්
  දිස්ත්‍රික්කය
  කළුතර
  නගරය
  පානදුර
  මිල
  ගිවිසාගත හැක..
 • 29,500,000.00 RS
2019.10.02
land for sale
 • land for sale
 • ඉඩමේ ස්වභාවය
  නේවාසික ඉඩම
  ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  14 පර්චස්
  නගරය
  මාවනැල්ල
 • 43,500,000.00 RS
2019.09.24
House for rent in Kandy City Limit
 • House for rent in Kandy City Limit
 • ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  12 පර්චස්
  දිස්ත්‍රික්කය
  මහනුවර
  නගරය
  මහනුවර
  මිල
  ගිවිසාගත හැක..
 • 23,000.00 RS /
2019.08.26
2019.04.10
Land For Immediate Sale
 • Land For Immediate Sale
 • ඉඩමේ ස්වභාවය
  නේවාසික ඉඩම
  ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  10 පර්චස්
 • 1,500,000.00 RS
2019.04.09
2019.04.06
 • Page of 11
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ඇතුළුවන්න
මුර පදය අමතකද? Remind