ලංකාවේ දේපළ

land and house for sale
 • land and house for sale
 • දිස්ත්‍රික්කය
  කොළඹ
  නගරය
  හෝකන්දර
  මිල
  ගිවිසාගත හැක..
ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට
 • ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට
 • ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  20 පර්චස්
  දිස්ත්‍රික්කය
  කොළඹ
  නගරය
  හෝකන්දර
  මිල
  ගිවිසාගත හැක..
 • 12,000,000.00 RS
land and house sale at nittabuwa
 • land and house sale at nittabuwa
 • ඉඩමේ ස්වභාවය
  නේවාසික ඉඩම
  ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  62 පර්චස්
  නගරය
  නිට්ටඹුව
 • 9,000,000.00 RS
land for sale at anuradapura ,saliyapura
Mixed Crop Land for sale
 • Mixed Crop Land for sale
 • ඉඩමේ ස්වභාවය
  මිශ්‍රබෝග වගා කල ඉඩම
  ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  7 අක්කර
  නගරය
  කෑගල්ල
 • 85,000,000.00 RS
Land for sale in Aturugriya town near 190 main rd
Kalaniya gonawela demahal niwasa wikeneemata atha
 • Kalaniya gonawela demahal niwasa wikeneemata atha
 • ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  24 පර්චස්
  දිස්ත්‍රික්කය
  ගම්පහ
  නගරය
  කැලණිය
  මිල
  ගිවිසාගත හැක..
Land for sale in Katugasthota
 • Land for sale in Katugasthota
 • ඉඩමේ ස්වභාවය
  නේවාසික ඉඩම
  ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  10 පර්චස්
  නගරය
  කටුගස්තොට
 • 500,000.00 RS
Sale-3 storied luxe old house
 • Sale-3 storied luxe old house
 • ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  23 පර්චස්
  දිස්ත්‍රික්කය
  කළුතර
  නගරය
  පානදුර
  මිල
  ගිවිසාගත හැක..
 • 29,500,000.00 RS
House for rent in Kandy City Limit
 • House for rent in Kandy City Limit
 • ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  12 පර්චස්
  දිස්ත්‍රික්කය
  මහනුවර
  නගරය
  මහනුවර
  මිල
  ගිවිසාගත හැක..
 • 23,000.00 RS /
Land For Immediate Sale
 • Land For Immediate Sale
 • ඉඩමේ ස්වභාවය
  නේවාසික ඉඩම
  ඉඩමේ ප්‍රමාණය
  10 පර්චස්
 • 1,500,000.00 RS
 • Page of 12
ඇතුළුවන්න
මුර පදය අමතකද? Remind