අන්නාසි විකිනීමට

70.00 RS
විස්තරය
අන්නාසි විකිනීමට  ඔබගෙ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඇනවුම් කිරීමට කතා කරන්න..
1. ඉතා හොදින් ඉදුනු ගෙඩි..
ඉතා හොද තත්වයේ ලොකු ගෙඩි
දාන හා විශේෂ අවස්තාවන් සදහා ඉතා සුදුසුය..
2. ඉතා හොදින් පැසුනු ගෙඩි..
ඉතා හොද තත්වයේ ලොකු ගෙඩි හොදින් ඉදීමට දින 2-3 ක් ගතවේ.
විකිනිමට හා විශේෂ අවස්තාවන් සදහා ඉතා සුදුසුය..
3. ඉතා හොදින් ඉදුනු සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගෙඩි..
ඉතා හොද තත්වයේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගෙඩි..
දාන හා විශේෂ අවස්තාවන් සදහා ඉතා සුදුසුය..
4. ඉතා හොදින් පැසුනු සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගෙඩි..
ඉතා හොද තත්වයේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගෙඩි.. හොදින් ඉදීමට දින 2-3 ක් ගතවේ.
දාන හා විශේෂ අවස්තාවන් සදහා ඉතා සුදුසුය..
5. ඉතා හොදින් ඉදුනු පොඩි ගෙඩි..
ඉතා හොද තත්වයේ පොඩි ගෙඩි..
එදිනෙදා පවිච්චියට සහ විකිනීමට සදහා ඉතා සුදුසුය..
6. ඉතා හොදින් පැසුනු පොඩි ගෙඩි..
ඉතා හොද තත්වයේ පොඩි ගෙඩි.. හොදින් ඉදීමට දින 2-3 ක් ගතවේ.
විකිනීම  සදහා ඉතා සුදුසුය..
7. ඇද උන ලොකු හා පොඩි ගෙඩි..
ඉතා හොද තත්වයේ ලොකු පොඩි  මිශ්‍ර ගෙඩි.
එදිනෙදා කෑම සලාද  සදහා ඉතා සුදුසුය..
මිල
ගිවිසාගත හැක..
යොමු අංකය
RF557345
දිස්ත්‍රික්කය
ගම්පහ
දුරකතන අංකය
මිතුරාගේ නම *
මිතුරාගේ විද්‍යුත් ලිපිනය *
නම
විද්‍යුත් ලිපිනය
පණිවුඩය
Enter your report
Loading...
Are you sure you want to cancel your report?
ඇතුළුවන්න
මුර පදය අමතකද? Remind