අන්නාසි විකිනීමට

  • Save as PDF Save as PDF
  • Report broken listing Cancel my report
  • View QR Code View QR Code
70.00 RS
Description
අන්නාසි විකිනීමට  ඔබගෙ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඇනවුම් කිරීමට කතා කරන්න..
1. ඉතා හොදින් ඉදුනු ගෙඩි..
ඉතා හොද තත්වයේ ලොකු ගෙඩි
දාන හා විශේෂ අවස්තාවන් සදහා ඉතා සුදුසුය..
2. ඉතා හොදින් පැසුනු ගෙඩි..
ඉතා හොද තත්වයේ ලොකු ගෙඩි හොදින් ඉදීමට දින 2-3 ක් ගතවේ.
විකිනිමට හා විශේෂ අවස්තාවන් සදහා ඉතා සුදුසුය..
3. ඉතා හොදින් ඉදුනු සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගෙඩි..
ඉතා හොද තත්වයේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගෙඩි..
දාන හා විශේෂ අවස්තාවන් සදහා ඉතා සුදුසුය..
4. ඉතා හොදින් පැසුනු සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගෙඩි..
ඉතා හොද තත්වයේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගෙඩි.. හොදින් ඉදීමට දින 2-3 ක් ගතවේ.
දාන හා විශේෂ අවස්තාවන් සදහා ඉතා සුදුසුය..
5. ඉතා හොදින් ඉදුනු පොඩි ගෙඩි..
ඉතා හොද තත්වයේ පොඩි ගෙඩි..
එදිනෙදා පවිච්චියට සහ විකිනීමට සදහා ඉතා සුදුසුය..
6. ඉතා හොදින් පැසුනු පොඩි ගෙඩි..
ඉතා හොද තත්වයේ පොඩි ගෙඩි.. හොදින් ඉදීමට දින 2-3 ක් ගතවේ.
විකිනීම  සදහා ඉතා සුදුසුය..
7. ඇද උන ලොකු හා පොඩි ගෙඩි..
ඉතා හොද තත්වයේ ලොකු පොඩි  මිශ්‍ර ගෙඩි.
එදිනෙදා කෑම සලාද  සදහා ඉතා සුදුසුය..
Price
can be negotiable
Reference Number
RF557345
District
Gampaha
contact number
Your Friend’s Name *
Your Friend’s Email *
Name
Email
Message
Enter your report
Loading...
Are you sure you want to cancel your report?
Sign in
Forgot your password? Remind